Committee

Organizing Committee

Jinzi Mac Huang,
Assistant Professor of Mathematics, NYU Shanghai
 
Jin-Qiang Zhong,
Professor, School of Physics Science and Engineering, Tongji University
 
Jun Zhang,
Professor of Physics and Mathematics, NYU Shanghai; Global Network Professor, NYU
 
Professor, School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University
 
Professor, Department of Aeronautics and Astronautics, Fudan University